Ông Phạm Hùng Thịnh

LSP không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn phát triển xã hội và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.