Ông Piya Sinaroj

Chúng tôi xây dựng tổ hợp Hóa dầu là sẽ mang đến sự phát triển bền vững cho đảo Long Sơn. Chúng tôi hiểu thách thức và nghĩa vụ  của mình. An toàn, sức khỏe, môi trường và trách nhiệm xã hội là trọng tâm của chúng tôi.