Bà Trần Thị Thanh Hương

LSP là nơi làm việc đem lại cho nhân viên ý thức về những mục đích cụ thể, giúp họ cảm thấy là nơi họ thuộc về, và tạo điều kiện để họ làm nên sự khác biệt.